മാനസികമായും, ശാരീരികമായും, "ഐ.എം.എഫ് പരമായും" എന്തിന് ലൈംഗീകപരമായും പരമതൃപ്തനായ ഒരുവന്റെ നട്ടപ്പിരാന്തുകള്‍

Monday, January 10, 2011

അശ്രുപൂജ

ആദരാജ്ഞലികള്‍.......അങ്കിളിന് നിത്യശാന്തി നേര്‍ന്നുകൊണ്ട്...